ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครปฐม
เลขที่  36 – 38  ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลพระประโทน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  034-258266  034-258267

E-mail: nakhonpathom@otep.mail.go.th

.