การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อรับมอบนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เพื่อทราบแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

165019 165022