การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคกลาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคกลาง

16