นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบและประมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เมื่อวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบและประมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครฯ

100-2562