นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางสาวเสาวลักษณ์ จิตตยังกูล สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางสาวเสาวลักษณ์ จิตตยังกูล สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

107