นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ให้บริการรับแบบระบุสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ของนายวินัย นามกร สมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 นายโฆสิทธิ์  แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ให้บริการรับแบบระบุสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ของนายวินัย  นามกร สมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดจันทบุรี

9