นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผุ้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางไน้ บางแก้ว อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ส. ผู้สูงอายุ

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายโฆสิทธิ์  แสงกุศลส่ง ผุ้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางไน้ บางแก้ว อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ส. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

115 116