นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยสำนักงาน สกสค. และพนักงานเจ้าหน้าที่ ภาคกลางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยสำนักงาน สกสค. และพนักงานเจ้าหน้าที่ ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี , จังหวัดสิงห์บุรี , จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี , จังหวัดปทุมธานี ,จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีและวางแผนการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีภาคกลางในเดือนสิงหาคม 2562 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

55-2562 S__9265814S__9265813 S__9265815