น.ส.ศิริพร บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางอารียา ตรีอินทอง สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

น.ส.ศิริพร  บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางอารียา ตรีอินทอง สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

104