ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.นางปฏิญญา บุญส่ง
2.ว่าที่รต.ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่
3.นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
4.ดร.จงรักษ์ ศรีทิพย์

ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จ.นครปฐม

5 6 7 8