ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บริการรับหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ฌค.2)

วันพูธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บริการรับหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ฌค.2) ของนางจงจินต์ เฉลยวาเรศ สมาชิก ช.พ.ค. สังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง และมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครปฐม จึงไม่สะดวกมาดำเนินที่สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร
 99