พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสวัสดิ์ ศรีสว่าง สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันทึ่ 25 พฤศจิกายน 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสวัสดิ์ ศรีสว่าง สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

112