มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 ดังนี้
1. น.ส.นริศรา กันประชา บุตรของ นางสายใจ กันประชา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
2. น.ส.เอื้อการย์ ทองโชติ บุตรของ นางอนงค์นาถ ทองโชติ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

SAM_3517 SAM_3518