มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายคำนวณ เทวสุคนธ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายคำนวณ เทวสุคนธ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
85