รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล โครงการ “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล โครงการ “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563
1. นายผจญ รุ่งอรุณเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา
2. น.ส.โสภิต จิรัญดร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
3. น.ส.อรุณี เร้าอรุณ โรงเรียนราชินีบูรณะ
4. นางนิภา ไชยป่ายาง โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
5. นางวรรณี ภิรมย์คำ โรงเรียนบางเลนวิทยา
6. นายสนิท รีนับถือ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
7. นายสุชาติ ลิ้มศิริวัฒน์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
8. นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
9. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
98