วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายวันชัย ภู่แก้ว สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายวันชัย ภู่แก้ว สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

36