วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 นพนักงานเจ้าหน้าที่ ไปรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 นพนักงานเจ้าหน้าที่ ไปรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

49 50