วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมและพนักงานเจ้าหน้าที่ ไปรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมและพนักงานเจ้าหน้าที่ ไปรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. มีสมาชิกสมัครเข้าเป็นสมาชิกทั้งหมด 56 ราย (สมัครสมาชิก ช.พ.ค.กรณีปกติ 9 ราย ,สมัครสมาชิก ช.พ.ส.กรณีปกติ 3 ราย ,สมัครสมาชิก ช.พ.ค.กรณีพิเศษ 37 ราย ,สมัครสมาชิก ช.พ.ส.กรณีพิเศษ 7 ราย) ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

34 33 31 30