วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ร่วใกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ร่วใกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

10-2562 IMG_6360 IMG_6361 IMG_6362 IMG_6363 IMG_6364 IMG_6365 IMG_6366 IMG_6367 IMG_6368 IMG_6369 IMG_6370 IMG_6371 IMG_6372 IMG_6373 IMG_6374 IMG_6375 IMG_6376 IMG_6377 IMG_6378 IMG_6379 IMG_6380 IMG_6381 IMG_6382 IMG_6383 IMG_6384 IMG_6385 IMG_6386 IMG_6389 IMG_6392 IMG_6393 IMG_6394 IMG_6395 IMG_6396 IMG_6397 IMG_6399 IMG_6400 IMG_6401 IMG_6402 IMG_6403 IMG_6404 IMG_6405 IMG_6407 IMG_6408 IMG_6409 IMG_6410 IMG_6411 IMG_6412 IMG_6413 IMG_6414 IMG_6415 IMG_6416 IMG_6417 IMG_6420 IMG_6421 IMG_6424 IMG_6425 IMG_6427 IMG_6429 IMG_6430 IMG_6431 IMG_6432 IMG_6433 IMG_6435 IMG_6436 IMG_6437 IMG_6438 IMG_6439 IMG_6440 IMG_6441 IMG_6442 IMG_6443