สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ให้บริการรับเอกสารระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

วันที่ 23 มีนาคม 2561  และให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กับ อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 150 คน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

2369483 2369484 2369485 2369479