โครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก” ด้วยโรงพยาบาลศุภมิตร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการรักษาผู้ป่วยต้อกระจกณ สำนักงาน สกสค. จ.นครปฐม ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

โครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก” ด้วยโรงพยาบาลศุภมิตร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการรักษาผู้ป่วยต้อกระจกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางให้การรักษากลุ่มข้าราชการ ญาติสายตรง ข้าราชการบำเหน็จ-บำนาญ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น
สำนักงาน สกสค. จ.นครปฐม จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก                      ณ สำนักงาน สกสค. จ.นครปฐม ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.