โรงพยาบาลศุภมิตร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการรักษาผู้ป่วยต้อกระจก ณ สำนักงาน สกสค. จ.นครปฐม ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น.

 

โครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก” ด้วยโรงพยาบาลศุภมิตร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการรักษาผู้ป่วยต้อกระจกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางให้การรักษากลุ่มข้าราชการ ญาติสายตรง ข้าราชการบำเหน็จ-บำนาญ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น สำนักงาน สกสค. จ.นครปฐม จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ณ สำนักงาน สกสค. จ.นครปฐม ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น.